سه شنبه های سلامت هرمز طب

طرح سه شنبه های سلامت هرمز طب تا سقف ۲۰ درصد تخفیف ویزیت پزشک.
برای استفاده از طرح سه شنبه های سلامت هرمزطب باید نوبت پزشک که هر هفته مشخص می شود را از طریق سایت و اپلیکیشن هرمزطب دریافت کرده باشید.

تخفیف ۲۰ درصدی ویزیت

در طرح سه شنبه های سلامت
هرمز طب