زهوکی

درمانگاه زهوکی

میناب زهوکی - کوچه عدالت ۳ - بعداز داروخانه