پاساژ ناصر

ساختمان پزشکان پاساژ ناصر

بندرعباس بلوار سید جمال الدین - تقاطع بلوار امام موسی صدر