زیگورات

ساختمان پزشکان زیگورات

بندرعباس خیابان اسد آبادی - چهارراه فاطمیه - جنب عکاسی ساسان کوچه