الماس

ساختمان پزشکان الماس

بندرعباس چهارراه مرادی - به طرف میدان قدس - خیابان شهید جاهد