جهانگیریه

ساختمان پزشکان جهانگیریه

بندرعباس خیابان سید جمال - خیابان شهید کازرونی