پزشک

ساختمان پزشکان پزشک

بندرعباس خیابان مرادی - چهارراه فاطمیه