ستاره سحر 2

ساختمان پزشکان ستاره سحر 2

بندرعباس خیابان سید جمال پلنگ صورتی - طبقه فوقانی بانک تجارت