حکیم

درمانگاه حکیم

میناب میدان شهدا - جنب بانک ملت مرکزی