داروخانه دکتر شکیبا

ساختمان پزشکان داروخانه دکتر شکیبا

بندرعباس سه راه سازمان سمت بلوکی طبقه فوقانی