جهان نما

ساختمان پزشکان جهان نما

بندرعباس چهارراه فاطمیه به سمت میدان ابوذر - کوچه مجید شاهی