پاساژ طباطبایی

ساختمان پزشکان پاساژ طباطبایی

بندرعباس خیابان مرادی پاساژ