آپادانا

ساختمان پزشکان آپادانا

بندرعباس خیابان امام خمینی بین آزادگان و سید مظفر