فاطمیه

ساختمان پزشکان فاطمیه

بندرعباس چهارراه فاطمیه - جنب مسجد فاطمیه