شمس

ساختمان پزشکان شمس

بندرعباس روبه روی داروخانه سینا