خلیج فارس

ساختمان پزشکان خلیج فارس

بندرعباس حد فاصل چهاراه مرادی و قدس