تندیس

ساختمان پزشکان تندیس

بندرعباس چهارراه فاطمیه ابتدای شریعتی