فارابی

ساختمان پزشکان فارابی

بندرعباس خیابان مرادی - پشت آزمایشگاه رازی