کلینیک هیواد

کلینیک هیواد

بندرعباس-چهارراه دامایی - ساختمان مهر هرمز - طبقه ٢ - واحد ٦

نوبت های اینترنتی کلینیک هیواد

نوبت ثبت نشده است
دکتر محمد صادق احمدی رشتی
دکتر محمد صادق احمدی رشتی
متخصص جراحی عمومی
دکتر سیمین یزدی
دکتر سیمین یزدی
متخصص کودکان(اطفال)
دکتر حسن شهریاری
دکتر حسن شهریاری
دکترای حرفه ای (عمومی) پزشکی
دکتر مهناز سیامکی
دکتر مهناز سیامکی
دکترای حرفه ای (عمومی) پزشکی
دکتر زهره عبدالهی هرات
دکتر زهره عبدالهی هرات
دکترای حرفه ای (عمومی) پزشکی
دکتر محدثه ذاکری
دکتر محدثه ذاکری
متخصص طب فیزیک و توانبخشی
اسما دهقانی
اسما دهقانی
کارشناسی مامایی
اسماعیل امیری تبار
اسماعیل امیری تبار
کارشناسی پرستاری
شعله بیژنی
شعله بیژنی
کارشناسی پرستاری
رضا خالقپور
رضا خالقپور
کارشناسی پرستاری
محسن گلستانی
محسن گلستانی
کارشناسی پرستاری
محمدرضا هاشمی راد
محمدرضا هاشمی راد
کارشناسی پرستاری