دکتر مجید درودگر

دکتر مجید درودگر

متخصص عفونی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان اسد آبادی - طبقه فوقانی داروخانه لیاقت - مطب دکتر درودگر - مطب دکتر درودگر