دکتر فاطمه خدادادزاده

دکتر فاطمه خدادادزاده

متخصص کودکان(اطفال)

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - پشت آزمایشگاه رازی - ساختمان پزشکان فارابی - مطب دکتر خدادادزاده