دکتر منوچهر  ثقفیان

دکتر منوچهر ثقفیان

متخصص چشم پزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان اسد آبادی - روبروی پارکینگ طبقاتی پاسارگاد - ساختمان پزشکان بیمه رازی - مطب دکتر ثقفیان