دکتر علی اصغر پرهیز

دکتر علی اصغر پرهیز

متخصص کودکان(اطفال)

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان اتوبوسرانی - مطب دکتر پرهیز