دکتر محمدباقر رحمتی

دکتر محمدباقر رحمتی

فوق تخصص عفونی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - حد فاصل چهارراه مرادی و سازمان - ساختمان پزشکان کسری - مطب دکتر رحمتی