دکتر فرشته بستان کللی

دکتر فرشته بستان کللی

متخصص داخلی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر فرشته بستان کللی متخصص داخلی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - روبروی شیرینکده ساختمان مارال - ساختمان پزشکان مارال - مطب دکتر بستان کللی