دکتر منصور پردل نامدار

دکتر منصور پردل نامدار

متخصص جراحی مغز و اعصاب

بندرعباس