جهت اطلاع بیماران عزیز مطب روزهای فرد تعطیل میباشد .

دکتر تجلی