دکتر مسعود صالحی پور

دکتر مسعود صالحی پور

فلوشیپ شبکیه

بندرعباس

جهت اطلاع برای نوبت دهی شیفت صبح روزهای یکشنبه نوبت بگیرید.

دکتر صالحی پور