دکتر مهدی فراشاهی نژاد

دکتر مهدی فراشاهی نژاد

متخصص عفونی

بندرعباس