مجید سالار حسینی

مجید سالار حسینی

کارشناسی کاردرمانی

میناب

نوبت های اینترنتی مجید سالار حسینی کارشناسی کاردرمانی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

میناب - بلوار ساحلی - مرکزفنی حرفه ای سابق خواهران - آموزشگاه یگانه - دفتر کار درمانی سلامت ماه