خدمات و تجهیزات

درمان ريشه
جراحی
پروتز ثابت دندات

میناب - گوربند - درمانگاه گوربند - مطب گوربند