دکتر محمد تقی نائینی

دکتر محمد تقی نائینی

متخصص چشم پزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - سراه پلنگ صورتی - پشت بانک صادرات - ساختمان پزشکان داروخانه دکتر افتخاری - مطب دکتر نائینی