دکتر علی ملک پور افشار

دکتر علی ملک پور افشار

متخصص داخلی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر علی ملک پور افشار متخصص داخلی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - سه راه پلنگ صورتی - ساختمان پزشکان مهر و ماه - مطب دکتر ملک پور افشار