دکتر مهدی فراشاهی نژاد

دکتر مهدی فراشاهی نژاد

متخصص عفونی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - نبش داروخانه آریا - جنب ساختمان شفا - ساختمان پزشکان محسن - مطب دکتر فراشاهی نژاد