خدمات و تجهیزات

معاینه
برگزاری کلاس های زایمان فیزیولوژیک
مراقبت های ویژه بارداری
عفونت های زنان و تست پاپ اسمیر
نوار قلب جنین و تنظیم خانواده
مشاوره قبل از ازدواج

میناب - بلوار امام - ساختمان پزشکان سینا - مطب مامایی