دکتر صدیقه توکلی

دکتر صدیقه توکلی

متخصص پوست

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر صدیقه توکلی متخصص پوست

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - گلشهر جنوبی - بلوار امام خمینی - درمانگاه تخصصی پادرا - مطب دکتر توکلی