خدمات و تجهیزات

معاینه
لیزر دیسک و تنگی نخاع و مفاصل
درمان غیر جراحی دیسک تنگی نخاع سیاتیک
درمان بیماریهای زانو و شانه
گزگز و مورمور و چسبندگی عصب

بندرعباس - چهارراه مرادی - پشت ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر بذرافشان