دکتر زهرا معلمی

دکتر زهرا معلمی

متخصص عفونی

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر زهرا معلمی متخصص عفونی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر معلمی