دکتر فهیمه سالور

دکتر فهیمه سالور

متخصص کودکان(اطفال)

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر فهیمه سالور متخصص کودکان(اطفال)

خدمات و تجهیزات

معاینه

میناب - بلوار امام - روبرووی بیمارستان قدیم - انتهای کوچه آزمایشگاه سینا - مطب دکتر سالور