خدمات و تجهیزات

معاینه
ختنه
درمان انواع زخم های عفونی ، دیابتی، زخم بستر
پانسمان نوین / مراقبت از زخم های بعد از عمل
حجامت/شستشوی گوش/سوراخ کردن گوش

میناب - خیابان امام - سه راه بیمارستان قدیم طبقه پایین دفتر خانه اسناد رسمی - مطب دکتر هاشمی