دکتر مسعود صالحی پور

دکتر مسعود صالحی پور

فلوشیپ چشم پزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - خیابان شهید کازرونی - ساختمان پزشکان جهانگیریه - مطب دکتر صالحی پور