دکتر اسحق هرسیج ثانی

دکتر اسحق هرسیج ثانی

متخصص داخلی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر اسحق هرسیج ثانی متخصص داخلی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - پلنگ صورتی - ساختمان پزشکان ستاره سحر1 - مطب دکتر هرسیج ثانی