دکتر عبدالرضا مقصودی شوریجه

دکتر عبدالرضا مقصودی شوریجه

متخصص چشم پزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه مرادی - پشت ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان شریف - مطب دکتر مقصودی