دکتر اسدالله گل بابایی

دکتر اسدالله گل بابایی

متخصص چشم پزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی پاساژ - ساختمان پزشکان پاساژ طباطبایی - مطب دکتر گل بابایی