دکتر فرشته علی حسینی

دکتر فرشته علی حسینی

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان اسد آبادی - طبقه فوقانی داروخانه لیاقت - مطب دکتر علی حسینی