نوبت های اینترنتی مطهره خیرخواه کارشناسی شنوایی سنجی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه
تجویز سمعک

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب شنوایی مطهره  خیرخواه