دکتر هادی طاهری

دکتر هادی طاهری

متخصص داخلی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - چهارراه فاطمیه - ساختمان پزشکان پزشک - مطب دکتر طاهری