دکتر مهرداد صیادی نیا

دکتر مهرداد صیادی نیا

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - پشت آزمایشگاه رازی - ساختمان پزشکان فارابی - مطب دکتر صیادی