دکتر سید حمزه صدیق

دکتر سید حمزه صدیق

متخصص روانپزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان اسد آبادی - روبرو رادیولوژی مرکزی - کوچه شافی - ساختمان پزشکان جالینوس - مطب دکتر صدیق