نوبت های اینترنتی دکتر حسن شکیبا متخصص ارتوپدی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - پشت آزمایشگاه رازی - ساختمان پزشکان فارابی - مطب دکتر شکیبا